Help Jelle en deel via social media dat je op hem stemt

Jelle's visie

Ik ben politiek actief om resultaten voor mensen te boeken en zo bij te dragen aan een betere samenleving. In mijn 15 jaar ervaring in de gemeentepolitiek van Schagen heb ik laten zien dat het mogelijk is om ambitieuze verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk waar te maken. Dat moet in de landelijke politiek ook mogelijk zijn.

Ik wil me daarbij vooral richten op het vertegenwoordigen van onze regio Noord-Holland Noord. Het zien en benutten van kansen en het vormen van een directe verbinding voor inwoners en ondernemers in dit gebied. Daarnaast gaat de woningnood mij zeer aan het hart, ik wil een bijdrage aan het oplossen van het grote woningtekort.

Er zijn natuurlijk veel meer vraagstukken waar ik een oordeel over zal moeten vormen. Daarbij haal ik steun uit de beginselen van het CDA. Rentmeesterschap, Solidariteit, Publieke Gerechtigheid en Gespreide Verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dit dat ik vraagstukken toets aan deze vier vragen:

  1. Zorgt dit er voor dat de generaties van onze kinderen en kleinkinderen het beter krijgen?
  2. Versterkt dit de onderlinge verbondenheid van mensen?
  3. Behandelen we alle mensen gelijkwaardig en is het besluit rechtvaardig?
  4. Gaan we uit van vertrouwen in mensen en organisaties en beslissen we niet teveel ‘van bovenaf’?

Vertegenwoordiger voor onze regio

Noord-Holland Noord is op veel gebieden vooraanstaand in Nederland. Toch zijn we ondervertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Een directe verbinding met de landelijke politiek zorgt er voor dat kansen sneller benut kunnen worden. Het is belangrijk dat er in de Tweede Kamer ook begrepen wordt wat er in onze regio leeft.

In veel regio’s overleggen regionale Tweede Kamerleden van verschillende partijen met elkaar over de gevolgen van belangrijke keuzes voor hun regio. In die regio’s werkt dat positief voor de kansen van het lokale bedrijfsleven, voor de ontwikkelkansen van het gebied en voor de besluitvorming over belangrijke regionale projecten. Noord-Holland Noord mist zo’n vertegenwoordiging. Ik zou dat graag vormgeven en zal samenwerking met andere Kamerleden uit de regio initiëren.

Daarbij is het belangrijk om benaderbaar te zijn voor inwoners en ondernemers in onze regio en actief aanwezig te zijn in heel Noord-Holland Noord. Die manier van werken past mij goed.

lees verder [+]

Woningbouw: 10% groei van onze dorpen en steden

In Nederland zijn 330.000 woningen tekort en dat aantal loopt steeds verder op. De woningnood is voor veel mensen een continue aanwezig probleem in hun leven. Nederland hoort zich hun lot aan te trekken en snel meer woningen te bouwen.

Ik spreek jongeren die samen willen gaan wonen, maar geen eigen thuis kunnen vinden. Ouderen die op zoek zijn naar een seniorenwoning vangen ook te vaak bot, waardoor de doorstroming in de woningmarkt stokt. Ook na een echtscheiding kunnen veel mensen geen kant op. Soms zien zij geen andere uitweg dan aan te kloppen bij de daklozenopvang. Nederland is een van de rijkste landen ter wereld, maar het aantal daklozen is de afgelopen jaren verdubbeld. Het wordt tijd voor doortastend beleid om de woningnood op te lossen!

Het CDA wil het ministerie van Volkshuisvesting terug om regie te voeren over de woningmarkt. Dit ministerie is er sinds het kabinet Rutte I niet meer. Het Rijk zou de centrale regie moeten voeren over het oplossen van de woningnood. Op dit moment doen de provincies dat, zij toetsen nieuwe woningbouwplannen aan Rijks en eigen regelgeving. In de praktijk vertragen provincies de woningbouw te vaak. Ook maken zij plannen die in de samenleving op veel draagvlak kunnen rekenen, toch onmogelijk. De verantwoordelijkheid voor nieuwbouw zou weer primair bij de gemeenten moeten liggen. Daar kan het Rijk dan op hoofdlijnen regie op te voeren, met name om te zorgen dat gemeenten wel voldoende bouwen.

Woningbouwprocedures moeten minder stroperig worden. Zo moet de regelgeving die bouw aan de rand van dorpen en steden beperkt geschrapt worden. Het huidige beleid dwingt binnenstedelijk bouwen af en heeft het aantal plannen voor nieuwe wijken ernstig teruggebracht. Daar zien we nu de ingrijpende gevolgen van.

Ook willen we de verhuurdersheffing afschaffen, deze nieuwe belasting heeft de bouw van sociale huurwoningen gehalveerd sinds 2014. Waardoor er inmiddels ruim 100.000 sociale huurwoningen minder gebouwd zijn. De sociale woningbouwverenigingen kunnen een flink deel van de woningnood oplossen en het afschaffen van de verhuurdersheffing geeft hen de middelen om dit te doen.

Om de woningnood op te lossen is er tot 2030 een groei van ruim 10% van alle dorpen en steden nodig. Daar moeten projecten voor opgestart worden. Voor de leefbaarheid van onze dorpen en steden is het belangrijk dat er veel meer gebouwd wordt. Mijn handen jeuken om de woningnood op te lossen.

lees verder [+]

Meer werk, bedrijven mogen groeien

Na de coronacrisis zal het voor veel bedrijven moeilijk blijven. Ik ben optimistisch genoeg om de kracht van ons bedrijfsleven en onze economie te zien. Veel ondernemers zullen deze zware tijd weer te boven komen. Toch heb ik ook zorgen over de periode na corona, want zelfs als het meevalt zullen veel mensen hun baan kwijtraken. Juist daarom is het nu belangrijk om in te zetten op werkgelegenheid in de regio. Door de groei van bedrijven te faciliteren kan de overheid daar een belangrijke rol bij spelen. Waarbij met name lokaal gebonden en familiebedrijven de basis vormen voor onze lokale economie.

Maar naast groeimogelijkheden zijn er meer concrete zaken die ik als vertegenwoordiger namens onze regio belangrijk vind. Voorbeelden hiervan zijn de internationale concurrentiepositie van de SeedValley bedrijven, de hoeveelheid defensie investeringen in Den Helder, de positie van Holland Boven Amsterdam bij de internationale promotie voor toeristen en de investeringen in kennisinstellingen in onze regio.

lees verder [+]

Een goede toekomst voor agrarische ondernemers

Noord-Holland Noord is een van de zes Greenport regio’s in Nederland. Onze veelzijdigheid op agrarisch gebied valt op en de agrarische sector in de regio werkt goed samen. De zaadveredelingssector, samenwerkend onder de vlag van SeedValley is daar een voorbeeld van. 70% van de groentezaden die wereldwijd gebruikt worden komt via onze regio. Daarmee dragen wij bij aan betere oogsten, minder bestrijdingsmiddelen en efficiëntere landbouw in de hele wereld. Ook heeft onze regio het grootste bloembollengebied ter wereld, zijn we sterk in vollegrondsgroenten en pootaardappelen en zorgt het Clusius college voor kwalitatief hoogwaardig agrarisch onderwijs. We mogen trots zijn op de bijdrage van de agrarische sector aan onze leefomgeving, aan de Nederlandse economie en aan de wereld.

Ik heb veel gesprekken met ondernemers, ook met ondernemers in de agrarische sector en ben onder de indruk van de toewijding van ondernemers voor hun dieren of gewassen, maar ook voor grotere doelen als duurzaamheid. Internationaal wordt er met veel waardering over de Nederlandse agrarische sector gesproken. De Nederlandse landbouw loopt voor op die in de rest van de wereld. Daar zijn we trots op.

Ondanks dat krijgen agrariërs in Nederland te maken met steeds meer regelgeving. Vaak regels die niet stimuleren, maar afremmen, waardoor de belangrijke innovatie in de landbouw niet tot volle wasdom komt. Een voorbeeld hiervan is het stikstofdossier. De agrarische sector heeft de uitstoot van stikstof sinds de jaren ’90 ruim gehalveerd. Toch wordt de sector aangekeken nu de rechter de stikstofwetgeving in Nederland heeft geschrapt. De stikstofdiscussie is een juridische discussie geworden, waar het een ecologische discussie zou moeten zijn, wat mij betreft wordt het tijd dat er weer gezond verstand in de discussie komt.

lees verder [+]

Ook onze regio verdient goede infrastructuur

In onze regio is veel te verbeteren op het gebied van infrastructuur. De verkeersveiligheid op veel N-wegen is daarbij het eerste belang, want het aantal ongevallen moet omlaag. Het CDA wil onveilige knelpunten waar veel ongelukken gebeuren aanpakken.

Ook voor de bereikbaarheid van onze regio zijn er kansen te benutten. Het is goed om bij grote Rijks investeringen in infrastructuur te weten wat er leeft in de regio. Zoals het plan voor een nieuwe snelwegverbinding A23, van Alkmaar tot Zwolle via de Westfrisiaweg en de Houtribdijk. Daarmee zou er een tweede ringweg rond Amsterdam komen die onze regio, en de metropoolregio Amsterdam beter bereikbaar maakt. Dit zijn vaak lange processen, maar hoe eerder we starten voor die weg te pleiten, hoe eerder de weg er komt. Ook belangrijk zijn de plannen voor ongelijkvloerse kruisingen op de ring Alkmaar West, de snellere verbinding van Den Helder naar de A7 en de verbetering van de verkeersveiligheid op de N9.

Ik zie kansen voor de fiets, steeds meer mensen gebruiken de fiets voor woon-werk verkeer, het faciliteren van dit vervoer door doorfietspaden aan te leggen is gezond, duurzaam en past erg goed bij de fietscultuur in Nederland.

Verder zullen de innovaties in mobiliteit ook onze regio kansen bieden. De elektrische auto is binnen enige jaren de standaard. Dat maakt onze lucht schoner en onze wegen stiller, maar vraagt aanpassingen in de oplaadinfrastructuur en het energienet. Omdat infrastructuur over lange termijn wordt afgeschreven zouden we nu ook al na moeten denken over de gevolgen van de introductie van zelfrijdende auto’s voor onze mobiliteit. Veel fabrikanten werken aan die techniek. Zelfrijdende auto’s zullen het gevoel van afstand verkleinen, mensen die nu niet (meer) zelf kunnen rijden mobieler maken en ongevallen beperken.

lees verder [+]

Realistisch pad naar een duurzame toekomst

Alle vormen van energieopwekking hebben hun nadelen. Groningen heeft de ellende van de aardbevingen door de gaswinning, in de steenkolenmijnen in China sterven jaarlijks duizenden mijnwerkers, kernenergie zorgt voor afval dat we eeuwen moeten bewaren, olie maakt ons afhankelijk van Saudi-Arabië, buitenlands aardgas van Rusland, windmolens zijn lelijk in het landschap en zonnepanelen nemen veel agrarische grond in beslag. Toch willen wij dat het licht, de televisie, ons fornuis en de verwarming het blijven doen. Onze energiehonger verplicht ons keuzes te maken.

Ik ben er van overtuigd dat we in staat zijn om steeds minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dat zal tijd en vereende inzet vragen. We kunnen verduurzaming met een praktische aanpak voor inwoners interessanter maken. Inzet is nodig op energie besparen, opwekken met zonnepanelen op bedrijven en woningen, infrastructuur geschikt maken voor elektrische auto’s, geothermie en restwarmte benutten, subsidievrije windmolens op zee plaatsen en wind op land alleen daar waar degenen die er last van hebben er ook aan verdienen. Ook ben ik er voorstander van om alvast rekening te houden met een toekomst waar we ook nucleaire energie nodig hebben. Daar zouden we nu alvast de plannen voor klaar moeten maken, want de proceduretijd voor nieuwe reactoren is al snel tien jaar.

Nederland is bij uitstek een innovatieland. We zouden duurzame energie innovatie meer moeten stimuleren. Zo kan onder andere het energie onderzoek bij TNO energietransitie in Petten bijdragen aan een duurzame wereld waar Nederland ook aan kan verdienen.

lees verder [+]

Benaderbare politiek

Een volksvertegenwoordiger hoort in mijn ogen tussen de mensen te staan. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te zijn en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de regio. Ook na de verkiezingen zal ik in nauw contact blijven met de CDA leden in de gemeenten van onze regio. Ook voor inwoners en ondernemers ben ik graag benaderbaar, dat kan telefonisch, maar straks ook gewoon weer door een afspraak te maken.

Afspraken kunnen gaan over de woningbouw, over een ander onderwerp in de regio, maar ook over de algemene ontwikkeling van een dorp of wijk. Neem vooral contact met mij op via Whatsapp, e-mail of telefoon. Mijn gegevens staan op deze website onder het kopje 'contact'.

lees verder [+]

Doe mee

Bedankt voor je belangstelling. Wil je op de hoogte blijven en wil je Jelle helpen om de campagne tot een succes te maken. Klik dan hiernaast op 'Steun Jelle'.

klik hier en steun
Jelle
via een digitale steunbetuiging

Contact gegevens

[email protected] 06-47268260

Delen via:

Bedankt dat je inlogt

Bedankt dat je ingelogd bent! We lezen je inbreng snel voordat deze op de website komt.

Als je ingelogd bent via social media kan je nu ook eenvoudig je vaste profiel foto gebruiken bij de stap "Maak jouw stem zichtbaar".