Help Jelle en deel via social media dat je op hem stemt

Jelle's visie

Ik ben politiek actief om resultaten voor mensen te boeken en zo bij te dragen aan een betere samenleving. In mijn 15 jaar ervaring in de gemeentepolitiek van Schagen heb ik laten zien dat het mogelijk is om ambitieuze verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk waar te maken. 

In de Tweede Kamer zou ik me vooral op willen focussen op de regio Noord-Holland Noord en de  versnelling van de woningmarkt in heel Nederland. Hieronder staan de punten waar ik me de komende jaren specifiek op wil focussen. Deze punten zal ik nog verder aanvullen en aanscherpen naar aanleiding van de gesprekken die ik de komende maanden zal voeren.

Er zijn natuurlijk veel meer vraagstukken waar ik een oordeel over zal moeten vormen. Daarbij haal ik steun uit de beginselen van het CDA. Rentmeesterschap, Solidariteit, Publieke Gerechtigheid en Gespreide Verantwoordelijkheid. In de praktijk betekent dit voor mij dat ik Nederland beter wil overdragen aan de generatie van onze kinderen. Dat ik vind dat niemand alleen voor zichzelf leeft, uitgangspunt is dat mensen elkaar helpen. Ik wil dat de overheid pal staat voor gerechtigheid en gelijkwaardigheid. Ik wil dat verantwoordelijkheden dicht bij mensen gelegd worden en strijd tegen het onnodig opleggen van besluiten ‘van bovenaf’. Ook vind ik dat de overheid moet uitgaan van vertrouwen in mensen en terughoudend zijn met regels die de samenleving beteugelen.

Ik vind het belangrijk om veel in contact te zijn met mensen. Contact voedt me met ideeën en scherpt mijn visie. Wil je mij uitnodigen voor een gesprek, doe dan een sprekersverzoek. De gegevens hiervoor tref je aan bij de contactgegevens.

Jelle Beemsterboer

Een vertegenwoordiger voor onze regio

Voor de economie en leefbaarheid van onze regio is het belangrijk dat wij vertegenwoordigd zijn in de Tweede Kamer en dat de regionale Kamerleden in nauw contact staan met inwoners en ondernemers in Noord-Holland Noord. Zo kunnen ideeën uit onze regio sneller hun weg vinden naar landelijke besluitvorming. Andersom kunnen de regionale Kamerleden kansen die landelijk beleid brengt snel overbrengen naar inwoners en ondernemers. 

Zo moet het plan om ruim 40.000 extra woningen in Noord-Holland Noord te realiseren snel steun krijgen uit Den Haag. Ook is het goed om bij grote Rijks investeringen in infrastructuur te weten wat er leeft in de regio. Zoals het plan voor een nieuwe snelwegverbinding A23, van Alkmaar tot Zwolle via de Westfrisiaweg en de Houtribdijk. Maar ook de plannen voor ongelijkvloerse kruisingen op de ring Alkmaar West, de snellere verbinding van Den Helder naar de A7 of de verbetering van de verkeersveiligheid op de N9.

Ook de werkgelegenheid in onze regio verdient aandacht. Wat doet de Tweede Kamer om SeedValley bedrijven concurrerend te houden op de wereldmarkt? Hoeveel defensie investeringen worden er in Den Helder gedaan? Welke positie krijgt Holland Boven Amsterdam in de internationale promotie van Nederland voor toeristen? Investeert Nederland in de kennisinstellingen in onze regio? 

Voor veel vragen is het belangrijk dat onze regio goed vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer. Ik neem die rol graag op me en zal samenwerking met andere Kamerleden uit de regio initiëren. 

lees verder [+]

Woningbouw: ruim 10% groei van elk dorp en elke stad tot 2030

Op dit moment zijn er 315.000 gezinnen in Nederland zonder huis, dat loopt de komende 10 jaar op naar 1 miljoen. Deze mensen wonen langer dan gewenst bij hun ouders, trekken in bij vrienden of familie en steeds vaker komen mensen in de daklozenopvang. De woningnood is voor veel mensen een continue aanwezig probleem in hun leven. Nederland hoort zich hun lot aan te trekken en snel meer woningen te bouwen. 

Ik spreek als wethouder jongeren die samen willen wonen, maar geen thuis kunnen vinden en ook mensen die na een scheiding geen eigen plek kunnen vinden. Een oplossing voor dit probleem moet van het Rijk komen. Om de woningnood op te lossen moeten er de komende 10 jaar 1 miljoen woningen gebouwd worden. Dat is een groei van 1 woning per  7 tot 8 woningen in elk dorp en elke stad. Een enorme opgave, dus snelheid is nodig. 

Woningbouwprocedures moeten minder stroperig lopen. Zo moet het eenvoudiger worden om aan de rand van een stad of dorp een nieuwe wijk te bouwen. Het huidige beleid dwingt binnenstedelijk bouwen af en heeft het aantal plannen voor nieuwe wijken ernstig teruggebracht. Daar zien we nu de ingrijpende gevolgen van. Het Rijk kan gemeenten met complexe binnenstedelijke bouwprojecten helpen om het betaalbaar te houden. Buitenstedelijke projecten moeten mogelijk gemaakt worden door de belemmeringen in de wet weg te nemen.

lees verder [+]

Afschaffen verhuurdersheffing, meer huurwoningen

Sociale woningbouwverenigingen zijn de motor voor de woningmarkt. Zij verhuren 30% van alle huizen in Nederland. Tot 2014 bouwden de woningbouwverenigingen zo’n 30.000 nieuwe woningen per jaar. In dat jaar werd de verhuurdersheffing ingevoerd, een extra belasting voor woningbouwverenigingen tijdens de vorige crisis.

Dit halveerde de jaarlijkse bouw van sociale huurwoningen direct, er worden nu jaarlijks zo’n 15.000 sociale huurwoningen gebouwd. Goede reden om de verhuurdersheffing zo snel mogelijk af te schaffen. Waaraan wel gekoppeld moet worden dat de 2,6 miljard die hiermee jaarlijks vrijkomt geheel in nieuwbouw van sociale huurwoningen geïnvesteerd wordt.

lees verder [+]

Breng woningbouw regie van provincie naar Rijk

Het Rijk zou de centrale regie moeten voeren over het oplossen van de woningnood. Op dit moment doen de provincies dat, zij toetsen nieuwe woningbouwplannen aan Rijks en eigen regelgeving. In de praktijk vertragen provincies de woningbouw te vaak. Ook maken zij plannen waar in de samenleving veel draagvlak voor is, toch onmogelijk.

Het verplaatsen van het toezicht op gemeentelijke woningbouw van Provincie naar Rijk zal een flinke rem van de bouwproductie afhalen. Daarbij past het bij het CDA om ook hier uit te gaan van gespreide verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid voor nieuwbouw zou dus primair bij de gemeenten moeten liggen. Daar kan het Rijk dan op hoofdlijnen regie over te voeren, met name om te zorgen dat gemeenten wel voldoende bouwen.

lees verder [+]

Realistisch pad naar een duurzame toekomst

Alle vormen van energieopwekking hebben hun nadelen. Groningen heeft de ellende van de aardbevingen door de gaswinning, in de steenkolenmijnen in China sterven jaarlijks duizenden mijnwerkers, kernenergie zorgt voor afval dat we eeuwen moeten bewaren, olie maakt ons afhankelijk van Saudi-Arabië, buitenlands aardgas van Rusland, windmolens zijn lelijk in het landschap en zonnepanelen nemen veel agrarische grond in beslag. Toch willen wij dat het licht, de televisie, ons fornuis en de verwarming het blijven doen. Onze energiehonger verplicht ons keuzes te maken.

Ik ben er van overtuigd dat we in staat zijn om steeds minder afhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Dat zal tijd vragen en vereende inzet. Ik ga er van uit dat we verduurzaming met een praktische aanpak voor inwoners financieel interessant kunnen maken. Inzet is nodig op energie besparen, opwekken met zonnepanelen op bedrijven en woningen, infrastructuur geschikt maken voor elektrische auto’s, geothermie en restwarmte benutten, subsidievrije windmolens op zee plaatsen en wind op land alleen daar waar degenen die er last van hebben er ook aan verdienen. Ook ben ik er voorstander van om alvast rekening te houden met een toekomst waar we ook nucleaire energie nodig hebben. Daar zouden we nu alvast de plannen voor klaar moeten maken, want de proceduretijd voor nieuwe reactoren is al snel tien jaar.

Nederland is bij uitstek een innovatieland. We zouden duurzame energie innovatie meer moeten stimuleren. Zo kan onder andere het energie onderzoek bij TNO energietransitie in Petten bijdragen aan een duurzame wereld waar Nederland ook aan kan verdienen. 

lees verder [+]

Benaderbare politiek

Een volksvertegenwoordiger hoort in mijn ogen tussen de mensen te staan. Ik vind het belangrijk om benaderbaar te zijn en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de regio. Daarom wordt ik graag uitgenodigd om in gesprek te gaan.

Dat kan over de woningbouw zijn, over een ander specifiek onderwerp in de regio, maar ook over de algemene ontwikkeling van een dorp of wijk. Neem vooral contact met mij op via Whatsapp, e-mail of telefoon. Mijn gegevens staan op deze website onder het kopje 'contact'.

lees verder [+]

Doe mee

Bedankt voor je belangstelling. Wil je op de hoogte blijven en wil je Jelle helpen om de campagne tot een succes te maken. Klik dan hiernaast op 'Steun Jelle'.

klik hier en steun
Jelle
via een digitale steunbetuiging

Contact gegevens

[email protected] 06-47268260

Delen via:

Bedankt dat je inlogt

Bedankt dat je ingelogd bent! We lezen je inbreng snel voordat deze op de website komt.

Als je ingelogd bent via social media kan je nu ook eenvoudig je vaste profiel foto gebruiken bij de stap "Maak jouw stem zichtbaar".